Rozdział I


Nazwa, charakter, siedziba

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Szczecińskie Towarzystwo Kultury", zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu ,,Towarzystwem".

§ 2

Szczecińskie Towarzystwo Kultury jest osoba prawną.


§ 3

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar województwa zachodniopomorskiego.
2. Towarzystwo może również nawiązać i rozwijać współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 4

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Szczecin.

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem ,,Szczecińskie Towarzystwo Kultury – Szczecin" i podłużnej z dokładnym adresem Biura Towarzystwa oraz posiada własną odznakę organizacyjną według wzoru ustalonego przez Radę Towarzystwa.


Rozdział II

Cele, zadania i środki działania.

§ 6

Celem Towarzystwa jest rozwijanie działalności kulturalnej, popieranie inicjatyw społecznych, służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury oraz rozwoju ruchu intelektualnego i wartości moralnych wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego.

§ 7

Cele swoje Towarzystwo realizuje między innymi przez:

a) koordynowanie i inspirowanie pracy sfederowanych towarzystw społeczno-kulturalnych,
b) inspirowanie środowisk twórczych w podejmowaniu tematyki regionalnej,
c) popieranie i inspirowanie badań naukowych i popularyzatorskich podejmujących problematykęPomorza Szczecińskiego,
d) udział w ochronie środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka,
e) udział w planowaniu rozwoju kultury w województwie zachodniopomorskim,
f) organizację konferencji naukowych i popularno-naukowych,
g) organizację konkursów, wystaw, odczytów, pokazów filmowych, spotkań autorskich i innyh o charakterze kulturalnym,
h) inicjowanie ydawnictw i publikacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
i) pracę kół środowiskowych, klubów, komisji problemowych lub innych organów stałych bądź doraźnych,
j) organizowanie festiwali i innych imprez stałych bądź okresowych,
k) udzielanie pomocy w podejmowaniu i realizacji badać i twórczości w zakresie problematyki regionalnej,
l) inne formy działalności określone uchwałami władz towarzystwa

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa

§ 8

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, biorące czynny udział w działalności społeczno-kulturalnej oraz pracach organizacyjnych Towarzystwa.

§ 9

Do przyjmowania członków zwyczajnych i popierająych uprawnione jest Prezydium rady Towarzystwa na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby ubiegającej się o przyjęcie.

§ 10

Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani:
a) współdziałać z Towarzystwem w podejmowaniu, organizowaniu i realizacji różnych form upowszechniania kultury,
b) regularnie opłacać składki członkowskie,
c) przestrzegać Statutu Towarzystwa,
d) brac udział w pracach komisji lub zespołów problemowych Towarzystwa.

§ 11

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
a) posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej,
b) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa
c) korzystania z prawa głosu na zebraniach Towarzystwa,
d) korzystania z pierwszeństwa uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanyh przez Towarzystwo oraz ewentualnie z innych uprawnień uzyskanych prze Towarzystwo.

§ 12

1. Członkowie popierający świadczą na rzecz Towaqrzystwa według swego uznania, popierając cele i inicjatywy Towarzystwa oraz regularnie opłacając składki.

2. Członkowie popierający mają prawo:
a) uczestniczenia w organizowanych przez Towarzystwo akcjach, konkursach, imprezach oraz innych przedsięwzięciach programowych i organizacyjnych,
b) korzystania z pomocy Towarzystwa w popularyzacji swej twórczościi osiągnięć.

§ 13

Członek popierający realizuje statutowo zadania Towarzystwa poprzez upoważnionego przedstawiciela .

§ 14

1. Zarząd Towarzystwa może zatwierdzić tytuł członka i honorowego Towarzystwa za szczególne zasługi dla rozwoju kultury i działalności Towarzystwa na wniosek Prezydium Zarządu.
2. Członek honorowy Towarzystwa korzysta z wszelkich uprawnień jakie daje członkostwo oraz ma prawo uczestniczenia w Sejmiku z głosem doradczym.

§ 15

Członkostwo gaśnie przez likwidację Towarzystwa, śmierć członka, wystąpienie zgłoszone na piśmie z jednoczesnym uregulowaniem zobowiązań wobec Towarzystwa i skreślenie z listy członków.

§ 16

1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa może nastąpić:
a/ na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Towarzystwa, gdy członek naruszył postanowienia Statutu, albo podważył niegodnym zachowaniem się imię i autorytet Towarzystwa,
b/ po upływie trzech miesięcy od opuszczenia przez członka (w związku ze zmianą pracy i zamieszkania) terenu województwa zachodniopomorskiego, jeśli w tym okresie nie wystąpi on pisemnie o utrzymanie swego członkostwa z podaniem form dalszego uczestniczenia w działalności Towarzystwa.
2. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Zarządu Towarzystwa.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 17

Władzami Towarzystwa są:
a/ Sejmik,
b/ Zarząd,
c/ Prezydium Zarządu,
d/ Komisja Rewizyjna,
e/ Sąd Koleżeński.

§ 18

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Sejmik. Sejmik może być zwyczajny i nadzwyczajny. Sejmik zwyczajny zwołuje się co 4 lata.

2. Do zakresu uprawnień Sejmiku należy:
a/ wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,
b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
c/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa,
d/ ustalanie programu pracy Towarzystwa na okres 4 lat,
e/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa,
f/ rozpatrywanie wniosków złożonych przez Sejmik, przez delegatów i podejmowanie uchwał w przedmiocie tych wniosków,
g/ dokonywanie zmian w Statucie Towarzystwa,
h/ podejmowanie uchwał co do rozwiązania Towarzystwa ,
i/ zatwierdzanie wniosków o nadanie tytułu honorowego prezesa za szczególne zasługi dla Towarzystwa.

§ 19

Sejmik zwyczajny i nadzwyczajny zwołuje Zarząd Towarzystwa. Zarząd zawiadamia delegatów na piśmie o zwołaniu Sejmiku co najmniej na 4 tygodnie przed wyznaczonym dla niego terminem, podając jednocześnie do ich wiadomości projekt porządku obrad.

Sejmik nadzwyczajny zwołuje Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 członków zwyczajnych ustalając jego termin i porządek obrad.

§ 20

W Sejmiku uczestniczą z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie fizyczni STK. Tryb wybierania delegatów władz ustala Zarząd Towarzystwa w formie regulaminu.

§ 21

Obrady Sejmiku są prawomocne w pierwszym terminie co najmniej połowy delegatów, w drugim terminie zaś bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 22

Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23

1. W okresie między Sejmikami najwyższą władzą Towarzystwa jest Zarząd Towarzystwa, który kieruje całokształtem pracy Towarzystwa , ustalając kierunki działania i sposoby ich realizacji zgodnie z uchwałami Sejmiku.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Zarząd liczy 7-9 osób stosownie do uchwały Sejmiku, w miarę potrzeby Zarząd może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, nie więcej jednak niż o jedną trzecią składu wybranego przez Sejmik.

§ 24

Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby – nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 25

Do zakresu uprawnień Zarządu Towarzystwa należy:

a/ czuwanie nad wykonaniem uchwał Sejmiku,
b/ zatwierdzenie problemowego planu pracy,
c/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu oraz sprawozdań z wykonania budżetu Towarzystwa,
d/ zatwierdzanie budżetu Towarzystwa,
e/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu,
f/ rozporządzanie majątkiem Towarzystwa,
g/ ustalenie składek członkowskich i innych opłat organizacyjnych
h/ rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Prezydium Zarządu,
i/ ustalanie ilości składów liczbowych komisji oraz ocena ich działalności,
j/ wnioskowanie pod adresem administracji w sprawach rozwoju kultury,
k/ zatwierdzanie wniosków o nadanie tytułu honorowego członka Towarzystwa.

§ 26

Obrady Towarzystwa są prawomocne przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 27

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 28

Zarząd Towarzystwa wybiera spośród groa Prezydium Zarządu w składzie przewodniczącego, dwóch wiceprzewodnicących, sekretarza oraz skarbnika.

§ 29

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu – pracami Towarzystwa kieruje Prezydium.
2. W miarę potrzeby Prezydiu Zarządu może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji spośród członków Zarządu, nie więcej jednak niż o jedną trzecią składu.

§ 30

Do Prezydium Zarządu Towarzystwa należy:

a/ wykonywanie uchwał Sejmiku i Zarządu Towarzystwa,
b/ kierowanie pracami Towarzystwa zgodnie z uchwałami Sejmiku i Zarządu,
c/ zwoływanie posiedzeń Zarządu Towarzystwa,
d/ opracowywanie projektu problemowego planu pracy Zarządu
e/ kierowanie gospodarką Towarzystwa w ramach budżetu i zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
f/ decydowanie o strukturze organizacyjnej biura Towarzystwa,
g/ reprezentowanie Towarzystwa według opracowanego regulaminu.

§ 31

Posiedzenie Prezydium Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 32

Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Zarządu Towarzystwa.

§ 33

Posiedzenia Prezydium Zarządu są prowadzone w obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym Przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

§34

Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 35

Pełnienie funkcji we władzach Towarzystwa ma charakter społeczny.
Przepis ten nie dotyczy Sekretarza Prezydium Zarządu Towarzystwa, jeśli on jest kierownikiem biura.

1. Organem administracyjno-technicznym Towarzystwa jest Biuro.
2. Pracą Biura kieruje urzędujący Sekretarz Zarządu.


Rozdział V

Komisja Rewizyjna

§ 36

1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 do 5 członków. Członkowie Zarządu i jego Prezydium nie mogą być wybrani w skład Komisji Rewizyjnej.
2. W miarę potrzeby Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład spośród członków Towarzystwa, nie więcej jednak niż o jedną trzecią składu.

§ 37

Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji.

§ 38

Komisja Rewizyjna kontroluje całość działalności Towarzystwa pod względem celowości i zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Sejmiku.

§ 39

Komisja Rewizyjna powinna co najmniej raz w roku kontrolować gospodarkę finansową i majątkową Towarzystwa.

§ 40

Komisja Rewizyjna składa sprawzdanie na Sejmiku lub na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa. Komisja zgłasza na Sejmiku wniosek w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.

§ 41

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 42

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium Zarządu Towarzystwa z prawem głosu doradczego.

Rozdział VI

Sąd Koleżeński

§ 43

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. Skład Sądu tworzy przewodniczący, zastępca oraz członek. Członkowie Zarządu i jego Prezydium, jak również Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybrani w skład Sądu Koleżeńskiego.
2. W miarę potrzeby Sąd Koleżeński może uzupełnić swój skład spośród członków Towarzystwa, nie więcej niż o 1/3 składu.


§ 44

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a/ rozpatrywanie sporów i konfliktów między członkami Towarzystwa,
b/ wypowiadanie się co do oceny postępowania członków niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub sprzecznego z założeniami programowymi i organizacyjnymi Towarzystwa.

Sąd orzeka w składzie przewodniczącego lub jego zastępcy oraz co najmniej 2 członków.

§ 45

Sąd koleżeński wymierza sankcje:

- ostrzeżenia,
- nagany,
- wykluczenia (pozbawienia członkostwa).

Od orzekania Sądu przysługuje odwołanie od tego samego Sądu w pełnym jego składzie, a w przypadku zastosowania sankcji pozbawienia członkostwa do Zarządu Towarzystwa. Do czasu podjęcia decyzji Zarząd Towarzystwa w sprawach o pozbawienie członkostwa, odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie Towarzystwa.

Rozdział VII

Fundusze i majątek Towarzystwa

§ 46

Na fundusze i majatek owarzystwa składają się;

a/ wypływy ze składek członkowskich i innych opłat organizacyjnych,
b/ dochody z działalności statutowej,
c/ dotacje, subwencje, darowizny,
d/ dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej wg odrębnych przepisów.

§ 47

Umowy – zobowiązania, pełnomocnictwa i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla działalności Towarzystwa podpisuje – Prezes Towarzystwa. W razie nieobecności prezesa – upoważniony pisemnie zastępca.

§ 48

Wszelkie postępowania władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy. Fundusze Towarzystwa przeznaczone są na realizację celów. Księgowość Towarzystwa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe.

§ 49

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu, rozporządzeniu jego majątkiem i funduszami podejmuje Sejmik zwyczajny lub nadzwyczajny większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 50

Wszelkie zmiany Statutu wymagają uchwały sejmiku Towarzystwa powzięte większością dwóch trzecich głosów przy czym wniosek o zmianę Statutu nie może być wnioskiem nagłym, musi wpłynąć najpóźniej na 7 dni przed terminem zwołania Sejmiku.

§ 51

Uchwała o przeznaczeniu majątku w razie rozwiązania Towarzystwa oraz uchwała o zmianie Statutu wymagają zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Bądź na bieżąco i zapisz się na subskrypcję e-mail
2020 © Szczecińskie Towarzystwo Kultury
Projekt graficzny: Tomasz Sadowski
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος